Cart:

0 item(s) - € 0,00
Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

0

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • GravoGifts houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u GravoGifts daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.

 

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een aanbieding of prijsopgave van GravoGifts bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover GravoGifts een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door GravoGifts uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat GravoGifts de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien GravoGifts op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever GravoGifts daarvoor betalen conform de bij GravoGifts geldende tarieven.

 

Prijzen

 • Alle prijzen van GravoGifts zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van GravoGifts’s promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, bij de prijs inbegrepen.

 

Kwantumkorting

 • Bij een goederenwaarde van € 1.200,- of meer: 4% extra korting over het goederenbedrag.
 • Bij een goederenwaarde van € 2.500,- of meer: 6% extra korting over het goederenbedrag.
 • Deze korting is niet van toepassing op Parker, Waterman, Rotring, Sheaffer, Cross, aktieartikelen en aanbiedingen.

 

Levering

 • Franco bezorgd op 1 adres begane grond in Nederland. Voor orders met een goederenbedrag beneden €150,- berekenen wij €6,95 behandelingskosten.
 • Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 5% meer- of minderlevering is hier toegestaan.

 

Monsterverzendingen

 • Het is in principe niet mogelijk een monster van een gewenst artikel aan te vragen omdat de voorraad dit niet toelaat. Op verzoek kan een artikel bij de leverancier besteld worden. Deze monsters worden dan wel aan de klant doorberekend. Wanneer deze postverzending niet door een brievenbus past dan berekenen wij €6,95 (excl. btw) aan verzendkosten.

 

Prijsgarantie

 • GravoGifts garandeert dat prijzen niet onnodig worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 • GravoGifts is niet aansprakelijk voor mogelijke druk- en zetfouten.

 

Bericht

 • GravoGifts kan door kleine voorraadposities uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

 

Privacy

 • Om u optimaal van dienst te zijn met service en interessante aanbiedingen, worden uw persoons- en/of bedrijfsgegevens opgenomen in het klantensysteem van GravoGifts.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@gravogifts.nl 
  Voorts gebruiken wij uw gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens.

 

Privacy op internet

 • Bij uw bezoek aan de website www.gravogifts.nl wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend. Deze gegevens worden enkel opgeslagen om de navigatie, bezochte pagina’s en bestelde artikelen van onze site nader te analyseren om de functionaliteit en inhoud van de site te optimaliseren.
 • Cookies worden enkel op uw computer geplaatst om het gebruiksgemak te verhogen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 

E-mail

 • GravoGifts gebruikt enkel e-mailadressen welke rechtstreeks zijn opgegeven.Uw e-mailadres wordt gebruikt voor marketing- of servicedoeleinden.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@gravogifts.nl .
 • Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

 

Overige informatie

 • Wij bewaren en gebruiken alle informatie, die u vrijwillig via onze site verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Wanneer u ons via onze site uw adresgegevens verstrekt, kunt u periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen.
 • Indien u dit niet wenst, kunt u dit eenvoudig laten weten via:
  e-mail info@gravogifts.nl .

 

Adreswijziging

 • U bent verplicht GravoGifts van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang GravoGifts geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij GravoGifts bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

 

Betaling

 • Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van GravoGifts in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 8 dagen na factuurdatum aan GravoGifts betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van GravoGifts. Na ontvangst van de betaling kan GravoGifts orders inplannen en starten met de productie. Tenzij anders overeengekomen hanteert GravoGifts betaling vooraf. Bij bewezen kredietwaardigheid kan betaling op rekening worden afgesproken.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van GravoGifts worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan GravoGifts mededelen.
 • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente.
 • Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht GravoGifts alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden

 

Afleveringstermijn

 • De door GravoGifts opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor GravoGifts geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan GravoGifts verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door GravoGifts zo veel mogelijk in acht worden genomen.

 

Aflevering en risico

 • De levering geschiedt franco of magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens GravoGifts wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van GravoGifts; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven aders. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zo nodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

 

Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan GravoGifts verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van GravoGifts.

 

Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht van door GravoGifts ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

 

Inspectie en reclame

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan GravoGifts worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan GravoGifts worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat GravoGifts daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

 

Garantie

 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van GravoGifts genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal GravoGifts de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal GravoGifts terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal GravoGifts tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • GravoGifts is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van GravoGifts jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is GravoGifts’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van GravoGifts of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover GravoGifts’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 

Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van GravoGifts ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan GravoGifts te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat GravoGifts de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. GravoGifts is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met GravoGifts gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

 

 

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Hieronder vallen onder andere alle graveeropdrachten. Dit betekent dat je reeds bestelde en ontvangen goederen die onder deze uitsluiting vallen niet kunt retourneren.
Standaard artikelen die geen bewerking vereisen, vallen wel binnen het herroepingsrecht. Je kunt hiervoor tot en met 14 dagen na levering contact opnemen met info@gravogifts.nl onder vermelding van je ordernummer. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen teruggestort. Reclamaties die betrekking hebben op onjuist uitgevoerde opdrachten kunnen vanaf het moment van ontdekking tot en met 2 weken later teruggestuurd worden.

 

Gratis verzending bijbestellingen boven € 250,00. Profiteer nu van dit voordeel!
© 2015 GravoGifts.nl. Alle rechten voorbehouden. | Realisatie: WEB MOJO